DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.16.20

Sientific and methodical approaches concerning selection of suppliers of pharmaceutical products for wholesale pharmaceutical companies

O. V. Posylkina, A. G. Lesnaya, Yu. E. Novitskaya, N. V. Demchenko

Abstract


Questions of improvement of methodics of selection of suppliers of pharmaceutical products for wholesale pharmaceutical companies by means of application of method of analysis of hierarchies were considered.


Keywords


pharmaceutical products; wholesale pharmaceutical company; method of analysis of hierarchies

References


Агеев А. В. Оценка выбора поставщиков продукции в логистических процессах / А. В. Агеев // Региональная экономика: теория и практика. – 2007. – № 8 (47). – С. 85-90.

Альбеков А. У. Экономика коммерческогопредприятия / А. У. Альбеков, С. А. Согомолян. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 448 с.

Виноградова О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів торговельних підприємств: [моногр.] / О. В. Виноградова. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 183 с.

Дорохов О. В. Аналіз та вибір інструментівкомп’ютерного моделювання для визначення постачальників лікарських засобів / О. В. Дорохов, М. Н. Драшкович, К. В. Калашникова // Зб. наук. праць Харківського університету повітряних сил. – 2010. – № 1 (23). – С. 180-183.

Как выбрать поставщика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. unicar.ru/page_7. php

Кондратюк Д. М. Оптимальний постачальник як чинник конкурентоспроможності підприємств / Д. М. Кондратюк // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 1 (11). – С. 11-19.

Крикавський Є. В. Логістичне управління: [підруч.] / Є. В. Крикавський. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. – 596 с.

Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва: [моногр.] / [О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Г. В. Загорій та ін.] ; за заг. ред. О. В. Посилкіної. – Х. : НФаУ, 2011. – 772 с.

Мнушко З. М. Логістичне моделювання вибору оптовими фармацевтичними підприємствами постачальників лікарських пре- паратів: [метод. рекоменд.] / З. М. Мнушко, С. А. Куценка, Л. П. Дорохова. – К. : Укр. центр наук. мед. інформації і патентно-лі- цензійної роботи, 2005. – 26 с.

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2014 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. – К. : МОЗ України, 2014. – 302 с.

Посилкіна О. В. Фармацевтична логістика: [моногр.] / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, Б. П. Громовик. – Х. : Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2004. – 320 с.

Ястремська О. М. Особливості ухвалення рішень про закупівлю та вибір постачальника в процесі інноваційної діяльності / О. М. Ястремська, В. О. Письмак // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 131-138.

Dickson G. Analysis of vendor selection systems and decisions // J. of Purchasing. – 2014. – № 2. – P. 129-134.

Lootsma F., Fuzzy Logic for Planning and Decision Making // Eur. J. of Purchasing & Supply Management. – 2012. – № 7. – P. 32-39. 15. www.apteka.ua


GOST Style Citations


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abbreviated key title: Upr. ekon. zabezp. âkostì farm.

ISSN 2519-8807 (Online), ISSN 2311-1127 (Print)