DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.16.34

Conceptual and terminological basis of the quality system formation of higher pharmaceutical education

A. V. Kaydalova, O. V. Posylkina

Abstract


Conceptual and terminological analysis of such concepts as quality of education, quality management, providing of quality education, quality management system in legislative and regulatory documents has been realized. It has been investigated foreign and domestic labor concerning to quality of education with the purpose of formation of the relevant categorical apparatus in the field of quality of higher pharmaceutical education.

Keywords


quality; quality education; quality management; providing of quality education; quality management system; quality system of education

References


Байденко В. І. Про можливість побудови єдиного Макету освітнього стандарту країн CНД як динамічної моделі норми якості вищої освіти / [В. І. Байденко, В. Ф. Пугач, Н. М. Рогозіна та ін.] // Болонський процес в Україні : наук.-метод. зб. – 2005. – Вип. 46. – С. 40-61.

Вища освіта України і Болонський процес : [навч. посібник] / За ред. В. Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 171 с.

Вікторов В. Г. Управління якістю освіти: (соціально-філософський аналіз) : [монографія] / В. Г. Вікторов. – Дніпропетр. : Пороги, 2005. – 286 с.

Головань М. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду / М. Головань // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 23-30.

ДСТУ ISO 9000:2007. Системи управління якістю. Основні положення та словник. – К. : Держстандарт України, 2007. – 42 с.

Домашенко М. Д. Забезпечення якості вищої освіти в Україні / М. Д. Домашенко, Г. С. Савельєва // Матер. наук.-метод. конф. «Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору», Суми, 6-7 жовтня 2010 р. – Суми, 2010. – С. 19-20.

Драгомиров В. В. Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах України / В. В. Драгомиров, А. Я. Казарєзов, Л. Б. Чирун // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 631 : Інформаційні системи та мережі. – С. 94-100.

Закон України «Про вищу освту» № 1556-VII від 01.07.2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Кабан П. Загальні підходи до впровадження систем менеджменту якості в центральних органах виконавчої влади / П. Кабан, Л. Віткін // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2000. – № 2. – С. 44-47.

Коротков Є. Концепція якості освіти / Є. Коротков // Підручник для директора. – 2006. – № 7. – С. 4-24.

Кравченко Ю. Качество образования – фактор повышения качества жизни / Ю. Кравченко, О. Лебедев // Стандарты и качество. – 2007. – № 6. – С. 20-22.

Міжеріков В. А. Словник-довідник з педагогіки / авт.-упоряд. В. А. Міжеріков; під заг. ред. П. І. Пидкасистого. – С. 139-140.

Моїсеєв А. М.Управління школою: [словник-довідник керівника освітньої установи] / Під ред. А. М. Моїсеєва, А. А. Хлань. – М., 2005. – С. 101-102.

Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття : програмний документ ЮНЕСКО / Авт. кол. : В. Литвин, В. Андрущенко, С. Довгий. – К.: Навч. книга, 2003. – С. 352-354.

Національний освітній глосарій: [вища освіта] / [В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий та ін.] / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ ВД «Плеяди», 2014. – 100 с.

Определение качества в образовании / Джанетт Колбі, Міске Уїтт // Материалы ЮНИСЕФ: доклад 16 июля 2000 г. – Нью-Йорк, 2000. – 157 с.

Панасюк В. Використання досвіду управління якості освіти / В. Панасюк // Підручник для директора. – 2007. – № 8. – С. 42-51.

Поберезька Г. Г. Тенденції розвитку вищої освіти країн Західної Європи та України : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Г. Г. Поберезська ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2005. – 217 с.

Поташник М. М. Качество образования: [проблемы и технологии управления] / М. М. Поташник. – М., 2002. – 352 с.

Рибальченко Д. О. Методологічні засади створення та впровадження системи управління якістю освітніх послуг. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nvd. luguniv.edu.ua/archiv/NN15/11rdoznz.pdf.

Родіонов О. В. Планування, проектування і конструювання систем управління якістю вищої освіти / О. В. Родіонов // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ імені В. Даля, 2012. – № 3 (43). – С. 117-121.

Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: [інформац.-аналіт. огляд] / Укл. Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с.

Селезнева Н. А. Качество высшего образования как объект системного исследования: [лекция-доклад] / Н. А. Селезнева. – М., 2008. – 95 с.

Системи управління якістю. Вимоги: (ISO 9001:2008, IDT): ДСТУ ISO 9001: 2009. – [На заміну ДСТУ ISO 9001:2001; чинний від 2009‑09‑01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 33 с.

Система управління якістю – запорука успіху / Л. М. Філіпішина, Ю. А. Бойко // Економічні науки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua

Терованесов М. Р. Система управління якістю вищої освіти [Текст] / М. Р. Терованесов // Економічний аналіз: [зб. наук. праць] / Тернопільський національний економічний університет; під ред. В. А. Дерій. – Тернопіль : 2014, – Т. 18, № 1. – С. 93-98.

Управління якістю: [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] – К. : КНЕУ, 2004. – 167 с.

Хімічева Г. І., Антоненко О. А. Аналіз категоріальних понять системи управління якістю ВНЗ / Вісник КНУТД Серія «Технічні науки». – 2015. – № 5 (90), 2015. – С. 203-210.

Шамова Т. И. Управление образовательными системами: [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений] / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 384 с.

Шишов С. Е. Школа: [мониторинг качества образования] / Е. Шишов, В. А. Кальней. – М. : Пед. о-во России, 2000. – 320 с.


GOST Style Citations


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abbreviated key title: Upr. ekon. zabezp. âkostì farm.

ISSN 2519-8807 (Online), ISSN 2311-1127 (Print)